Copyright & Sitevoorwaarden

Gebruik van de website:
Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logos, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij DOUXE BV daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven. U bent aansprakelijk voor schade die DOUXE BV lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door DOUXE BV, vrijwaart u DOUXE BV tegen deze aanspraken. DOUXE BV is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Geschillen: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.